وب سایت فرزانه باقری اصل - خانهنام و نام خانوادگی :  فرزانه  باقری اصل
پست الکترونیک دانشگاهی :  bagheli2005@yahoo.com
پست الکترونیک شخصی :  bagheli2005@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  تربیت بدنی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران