وب سایت فرزاد طهمورثی - خانه


وب سایت برای بارگذاری تحقیقات علمی است


نام و نام خانوادگی :  فرزاد طهمورثی
پست الکترونیک دانشگاهی :  tahmouresif@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  tahmouresif@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  هندوستان