نام و نام خانوادگی :  فائزه  محمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  faezeh.mohammadi64@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی شیمی
رشته :  مهندسی شیمی
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران