وب سایت مریم اسلام پناه - خانهنام و نام خانوادگی :  مریم اسلام پناه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  مدیریت آموزشی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران