نام و نام خانوادگی :  الهام کاویانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  eli.kaveani@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  علوم تربيتي
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران