نام و نام خانوادگی :  سیروس اختیاری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  زراعت
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :