نام و نام خانوادگی :  حامد ایوانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  h_aivaniyahoo.com@_
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  سازه
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران