نام و نام خانوادگی :  احسان کرانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  ehsan_korani@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  صنایع
رشته :  مهندسی صنایع
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران