وب سایت ابراهیم ابراهیمی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : ISAV2012
محل کنفرانس : دانشگاه امیرکبیر
عنوان ارائه : VIBRATION ANALYSIS AND FAULT DIAGNOSIS OF KIND OF STARTER MOTOR
تاریخ : 1390/10/30
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : CIGR
محل کنفرانس : France
عنوان ارائه : A New Machine Vision Based Algorithm for Physiological Skin Greening Detection In Potato Tubers
تاریخ : 2011/05/30
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : دهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران
محل کنفرانس : دانشگاه شهید بهشتی
عنوان ارائه : جداسازی ارقام بادام به روش آکوستیک با روش فازی
تاریخ : 1389/04/26
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : ششمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ایران
محل کنفرانس : دانشگاه تهران
عنوان ارائه : عیب یابی هوشمند موتور استارت تراکتور MF285 با استفاده از پایش ارتعاشی و سیستم استنتاج عصبی- فازی
تاریخ : 1389/06/24
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : ششمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ایران
محل کنفرانس : دانشگاه تهران
عنوان ارائه : طراحی و ساخت جمع کننده خورشیدی صفحه تخت برای خشک کن خورشیدی
تاریخ : 1389/06/24
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : ششمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ایران
محل کنفرانس : دانشگاه تهران
عنوان ارائه : طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی توت خورشیدی
تاریخ : 1389/06/24
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین
محل کنفرانس : دانشگاه اهواز
عنوان ارائه : طراحی و ساخت ربات سمپاش با قابلیت حرکت تناوبی
تاریخ : 1389/10/10
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عنوان ارائه : "تحلیل دینامیکی مکانیزمهای بکار رفته در مجموعه شیاربازکن یک بذرپاش
تاریخ : 1389/12/20
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
عنوان ارائه : مدلسازی آماری هندسه جوش بر اساس متغیرهای جوشکاری
تاریخ : 1389/12/11
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی
محل کنفرانس : دانشگاه شیراز
عنوان ارائه : تحلیل و بهینه سازی حجمی ساقه subsoiler منحنی شکل به روش اجزا محدود
تاریخ : 1391/06/16
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture
محل کنفرانس : Antalya -Turky
عنوان ارائه : A Study of Effect Of Parameters In Design and Construction of Hay Bale Trailer
تاریخ : 2008/10/14
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین همایش ملی فن آوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
محل کنفرانس : دانشگاه ازاد اسلامی رشت
عنوان ارائه : بررسی پارامترهای موثر در طراحی و ساخت تریلر بسته های علوفه
تاریخ : 1387/12/10
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین همایش ملی فن آوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
محل کنفرانس : دانشگاه ازاد اسلامی رشت
عنوان ارائه : طراحی ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی برای سبزیجات
تاریخ : 1387/12/10