وب سایت ابراهیم ابراهیمی - خانهنام و نام خانوادگی :  ابراهیم ابراهیمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مکانیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران