وب سایت ادریس بهشتی نیا - خانهنام و نام خانوادگی :  ادریس بهشتی نیا
پست الکترونیک دانشگاهی :  beheshtinia@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  edris_beheshtinia@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  علوم سیاسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران