وب سایت ناهید نیاری خمسی - خانهنام و نام خانوادگی :  ناهید نیاری خمسی
پست الکترونیک دانشگاهی :  nniari@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  khamssi@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37252313

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران