وب سایت محسن عقابي - خانه


اطلاع رساني علمي


نام و نام خانوادگی :  محسن عقابي
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  mohsenoghabi@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  مالزي