وب سایت محمد نادر محمدی - خانهنام و نام خانوادگی :  محمد نادر  محمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  dr.marketing52@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  dr.marketing52@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مدیریت بازرگانی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران