وب سایت احسان خرم دره - خانه


قدرت در شراب هنر حل نمی شود!


نام و نام خانوادگی :  احسان خرم دره
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  ehsun.khoramdareh@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  اندیشه سیاسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران