نام و نام خانوادگی :  حسن گلپایگانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  golpayegani@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  golpayegani_h@_yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  مسائل ایران
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران