وب سایت رامين دهدشت حيدري - خانه


استاديار و مدير گروه مهندسي برق


نام و نام خانوادگی :  رامين دهدشت حيدري
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسي مخابرات
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران