وب سایت بهروز راسخی - خانه


وب سایت دکتر بهروز راسخی


نام و نام خانوادگی :  بهروز راسخی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  کشاورزی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران