نام و نام خانوادگی :  سجاد برومند
پست الکترونیک دانشگاهی :  borus_181@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  borus_181@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  اقتصاد
رشته :  اقتصاد
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران