وب سایت برهان ارغوانی نیا - سردبیری


 
عنوان : عضو کمیته علمی همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو کمیته علمی همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1388/12/06
تا تاریخ : 1388/12/08
عنوان : عضو کمیته علمی دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی کرمانشاه
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو کمیته علمی دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی کرمانشاه
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1390/11/25
تا تاریخ : 1390/11/26
عنوان : داور علمی اولین همایش ملی نانوالکترونیک ایران ( دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه)
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : داور علمی اولین همایش ملی نانوالکترونیک ایران ( دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه)
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1391/08/11
تا تاریخ : 1391/08/12