وب سایت برهان ارغوانی نبا - خانهنام و نام خانوادگی :  برهان ارغوانی نبا
پست الکترونیک دانشگاهی :  b55arghavani@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  b.arghavani@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37265106

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  فیزیک
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران