مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ریاضی
تاریخ شروع : 1375/07/01
تاریخ پایان : 1377/11/01
دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : : زیرفضاهای تماماً ژئودزیکی از منیفلدهای ریمانی و زیرفضاهای انحناء پایا
عنوان پایان نامه انگلیسی : Total geodesic sub manifold of Riemannian manifold and invariant curvature subspace
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : ریاضی
تاریخ شروع : 1370/07/01
تاریخ پایان : 1374/10/23
دانشگاه : دانشگاه شهیدبهشتی تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی لم مورس در آنالیز و روی منیفلدها
عنوان پایان نامه انگلیسی : Study of Mors lemma in analysis and manifold
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : ریاضی محض گرایش آنالیز
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ پایان :
دانشگاه : دانشگاه دولتی لرستان
شهر : خرم آباد
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی :
عنوان پایان نامه انگلیسی :