عنوان : آنالیز ریاضی یک
نویسنگان : بیژن اروجی
زمینه تخصصی : ریاضی
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سال انتشار : 1388
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی