مدیر گروه ریاضی 1384

معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه از 1389 تا 1394

ریاست دانشکده علوم پایه از 1399/5/20 تا کنون

معاونت توسعه و مدیریت منابع 1399/6/19 تا کنون