نام و نام خانوادگی :  بهناز جلالی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  behnasjalalie@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کتابداری
رشته :  علوم اطلاعات و دانش شناختی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران