مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ شروع : 1381/07/01
تاریخ پایان : 1383/06/02
دانشگاه : تهران مرکزی
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس وخودکارامدیدر فوتبالیستهای لیگ برتر
عنوان پایان نامه انگلیسی : the effect of winning and losing on self esteem and self-efficacy of the country lig football
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : تربیت بدنی و عتوم ورزشی- مدیریت ورزشی
تاریخ شروع : 1390/10/20
تاریخ پایان : 1394/02/01
دانشگاه : رازی
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : ارایه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع ، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بررفتار شهروندی سازمانی (فردی-سازمانی) مطالعه موردی وزارت ورزش
عنوان پایان نامه انگلیسی :