وب سایت شهاب بهرامی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل کنفرانس : شهر قائم شهر
عنوان ارائه : ارزیابی اعتبار آزمون پله آستراند _ رابینگ
تاریخ : 1389/11/25
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی
محل کنفرانس : کرمانشاه
عنوان ارائه : مقایسه سلامت روانی دانش آموزان پسر کشتی گیر و فوتبالیست مقطع متوسطه
تاریخ : 1386/06/05
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی
محل کنفرانس : کرمانشاه
عنوان ارائه : بررسی مقایسه اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس و خود کارآمدی در فوتبالیستهای لیگ کشور
تاریخ : 1386/06/05
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل کنفرانس : ارسنجان
عنوان ارائه : بررسی رابطه سبکهای حل تعارض با خود کارآمدی و خود بازبینی مربیان ورزشی کرمانشاه
تاریخ : 1388/10/21
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای تربیت بدنی وعلوم ورزشی
محل کنفرانس : سنندج
عنوان ارائه : بررسی رابطه کمال گرایی با اعتماد به نفس ورزشی ورزشکاران تیمی و انفرادی
تاریخ : 1388/12/10
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای زن و افق های آینده
محل کنفرانس : کرمانشاه
عنوان ارائه : بررسی تاثیرات جسمی و روانی و اجتماعی مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی
تاریخ : 1387/09/30
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی روانشناسی و کاربرد ان در جامعه
محل کنفرانس : مرودشت
عنوان ارائه : بررسی رابطه کمال گرایی در ورزش با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران تیمی و انفرادی
تاریخ : 1387/09/10
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس بین المللی مهندسی ورزشی ایران
محل کنفرانس : ایران
عنوان ارائه : ساخت ربات پله نورد ویژه معلولین
تاریخ : 1386/09/21
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای جهان اسلام
محل کنفرانس : ایران
عنوان ارائه : بررسی مقایسه عزت نفس پسران کشتی گیر تیپ AوBدر مدارس متوسطه شهر کرمانشاه
تاریخ : 1386/02/15