نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خود کار امدی در فوتبالیستهای لیگ کشور
نویسندگان : محمود شیخ،فضل الله باقرزاده،رحمن سوری،شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : نشریه علمی پژوهشی حرکت
سال انتشار : 1385
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیستهای لیگ کشور
نویسندگان : فضل الله باقر زاده ، محمود شیخ ، رحمن سوری ،شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : نشریه علمی پژوهشی حرکت
سال انتشار : 1384
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی دو برنامه تمرین بر شاخص های عضلانی ، اسکلتی و قلبی عروقی دختران دانشجوی کم تحرک
نویسندگان : صدیقه حسین پور ، شهاب بهرامی ، رحمن سوری
محل چاپ یا ارائه : نشریه علمی پژوهشی حرکت
سال انتشار : 1388
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی غیر ISC
عنوان مقاله : مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر عوامل خطر زای قلبی عروقی مردان جوان کم تحرک
نویسندگان : شهاب بهرامی ، صدیقه حسین پور
محل چاپ یا ارائه : فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران
سال انتشار : 1387
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی غیر ISC
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مصرف کافئین بر برخی علائم ناشی از کوفتگی عضلانی تاخیری
نویسندگان : سارا کربلایی فر ، شهاب بهرامی ، ناصر بهپور
محل چاپ یا ارائه : فصلنامه علمی پژوهشی واحد تهران مرکز
سال انتشار : 1388
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : ارتباط سبکهای رهبری مربیان با جو انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران
نویسندگان : شیرین زردشتیان ، رسول نوروزی سید حسنی ، شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : فصلنامه علمی پژوهشی حرکت
سال انتشار : 1390
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران
نویسندگان : شهاب بهرامی ، شیرین زردشتیان ، رسول نوروزی سید حسینی
محل چاپ یا ارائه : نشریه علوم حرکتی و ورزش
سال انتشار : 1390
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : EFFECT OF MENTAL EXERCISE ON PERFORMANCE OF TABLE TENNIS SPORT MEN IN KERMANSHAHA CITY
نویسندگان : شهرام عظیمی،پرستو رضایی،علی فیض خادمی،شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : Journal of basic and applied scientific research
سال انتشار : 2012
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : The Prevalence of Energetic Drugs use and the Role of Perfectionism, Sensation Seeking and Physical Self-Concept in Discriminating Bodybuilders with Positive and Negative Attitude toward Doping
نویسندگان : شهاب بهرامی،بهرام یوسفی،الهام کاویانی
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Sport Studies
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی ترویجی غیر ISC
عنوان مقاله : مدیریت استعداد با چشم انداز جهانی
نویسندگان : الهام کاویانی،شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : تدبیر
سال انتشار : 1392
چکیده مقاله :
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : تأثیر عملکرد کشورهای جهان در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکرد آنها در بازی‌های المپیک
نویسندگان : شهاب بهرامی -بهمن عسگری
محل چاپ یا ارائه : نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
سال انتشار : 1396
چکیده مقاله : هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد کشورهای جهان در رویدادهای بزرگ ورزشی بـر عملکـرد آنهـا در بـازیهـای المپیک بود. جامعة آماری تحقیق، همة کشورهایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مـدال شـدهانـد (1166 کشور بدون احتساب تکرار) و نمونة آماری برابر 321 در نظر گرفتـه شـد. در ایـن مطالعـه، از شـاخصهـای توصـیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسـپیرمن و معـادلات سـاختاری) بـا کمـک نـرمافزارهـای SPSS و PLS در سطح معناداری 05/0≤P استفاده شد. یافتههـا نشـان داد کـه مجمـوع مـدالهـای کسـبشـده در بازیهای المپیک پیشین، بازیهای قارهای و رقابتهای قهرمانی جهان اثر معناداری بر مجموع مدالهای کسـبشـده در بازیهای المپیک آتی دارد. همچنین، مجموع مدالهای کسبشده در بازیهای المپیک پیشین اثر معناداری بر مجمـوع مدالهای کسبشده در بازیهای قارهای و رقابتهای قهرمانی جهان دارد. در نهایت میتوان گفت که عملکـرد کشـورها در رویدادهای بزرگ ورزشی میتواند بر عملکرد آنها در رویدادهای بزرگ ورزشی بعدی تـأثیر بگـذارد و بـهنـوعی بتـوان عملکرد کشورها را در رویدادهای ورزشی بر مبنای عملکرد آنها در رویدادهای قبلی، پیشبینی کرد
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی- فردی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان
نویسندگان : شهاب بهرامی-شیرین زردشتیان- مریم حسینی
محل چاپ یا ارائه : نشریه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نو
سال انتشار : 1396
چکیده مقاله : هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی)سازمانی_فردی (کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 351 نفر از ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این ¬ آن تحقیق شامل دو پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی تپر و ) همکاران) 3002 ( و پرسشنامه رضایت شغلی هارت لاین وفرل ) 3331 است،که روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه های رفتارشهروند سازمانی و رضایت 0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ازآزمون / 0 و 31 / شغلی 13 ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی تاثیر معناداری بر ابعاد رفتار شهروندی فردی و سازمانی دارد. در نهایت، می توان اظهار کرد که اگر بتوان رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را تامین کرد، می توان به انجام وظایف فرانقش از سوی آن ها امیدوار بود. ¬
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : یش بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازیهای المپیک بر اساس عملکرد گذشته
نویسندگان : شهاب بهرامی - بهمن عسگری
محل چاپ یا ارائه : پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مطالعات مدیریت ورزشی
سال انتشار : 1396
چکیده مقاله : هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی است که در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال شده‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس کشورهای آسیایی که در چهار المپیک گذشته موفق به کسب مدال شده‌اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(69 کشور).کل اطلاعات از طریق سایت‌های فدراسیون‌های بین‌المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص‌های توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال‌های کسب شده کشورهای آسیایی دررقابت‌های قهرمانی جهان، بازی‌های المپیک پیشین و بازی‌های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال‌های کسب شده آنها در بازی‌های المپیک آتی وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد مجموع مدال‌های کسب شده کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک پیشین(459/0r= ,98/1p-value=)و رقابت‌های قهرمانی جهان(485/0r= ,19/2p-value=)بر مجموع مدال‌های کسب شده آنها در بازی‌های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری دارد، با این حال، مجموع مدال‌های کسب شده کشورهای آسیایی در بازی‌های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آنها در بازی‌های المپیک آتی ندارد. در نهایت مجموع مدال‌های کسب شده کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال‌های کسب شده آنها در رقابت‌های قهرمانی جهان(963/0r= ,34/44/0p-value=)و بازی‌های آسیایی(577/0r= ,05/3p-value=) دارد. در مجموع به نظر میرسد که میتوان ازشاخصهای عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازیهای المپیک استفاده نمود.
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : طراحی الگوی عوامل موثر بر بلوغ دانشی کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از الگوی FCM
نویسندگان : محمد رواسی زاده-زهرا نوبخت رمضانی- شهاب بهرامی
محل چاپ یا ارائه : پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نشریه پژوهش در ورزش های تربیتی
سال انتشار : 1396
چکیده مقاله : هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی عوامل موثر بر بلوغ دانشی کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از الگوی FCM بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها پیمایشی بود. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن بوسیله پنج نفر از خبرگان حوزه مدیریت تایید گردید. با مرور پژوهش‌های پیشین و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان، ابتدا 17 متغیر تأثیرگذار بلوغ دانشی شناسایی گردید. سپس این متغیرها جهت وزن دهی در قالب پرسشنامه‌ ای در اختیار اعضای گروه کانونی قرار گرفت و از میان 17 متغیر مذکور، 10 متغیر با توجه به وزن و اهمیت استخراج گردید و در قالب پرسشنامه‌ای فازی جهت وزن دهی در اختیار 8 نفر از مدیران (گروه کانونی) قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل خلاقیت، تحصیلات، انگیزه درونی، تجربه، رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی های سازمانی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی، و مدیریت منابع انسانی بعنوان عوامل اصلی موثر بر بلوغ دانشی کارکنان از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند.