نام و نام خانوادگی :  شهاب بهرامی
پست الکترونیک دانشگاهی :  bahramishahab@_
پست الکترونیک شخصی :  bahramishahab@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  تربیت بدنی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران