نام و نام خانوادگی :  بهمن  مطاعی
پست الکترونیک دانشگاهی :  b.motaie@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  bahman5257@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  آموزش زبان انگلیسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران