وب سایت پریسا بهمنی - کنفرانس ها


عضو هیات علمی واحد کرمانشاه

 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای علمی پزوهشی فرهنگی پزوهشی تعامل و تقابل فرهنگها و شکوفایی فرهنگی
محل کنفرانس : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : برنامه فرهنگی اقتصاد فرهنگ وسیاست فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی
تاریخ : 1388/07/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای علمی پزوهشی فرهنگی پزوهشی تعامل و تقابل فرهنگها و شکوفایی فرهنگی
محل کنفرانس : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : برنامه فرهنگی اقتصاد فرهنگ وسیاست فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی
تاریخ : 1388/07/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : سیره زندگی حضرت علی (ع)
محل کنفرانس : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : الگوبرداری از روشهای زندگی اسلامی وشناخت انها
تاریخ : 1386/08/25