وب سایت پریسا بهمنی - خانه


عضو هیات علمی واحد کرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  پریسا بهمنی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  dr.markethng@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مدیریت بازرگانی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران