وب سایت بابک کرمی - خانه


بابک کرمی استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی


نام و نام خانوادگی :  بابک کرمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مکانیک بیوسیستم
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران