وب سایت ندا عظیمی - خانه


دکتری مهندسی شیمی-طراحی فرایندها


نام و نام خانوادگی :  ندا عظیمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  n.azimi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  neda.azimi66@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی شیمی
رشته :  مهندسی شیمی-طراحی فرایندها
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران