نام و نام خانوادگی :  اکرم کرانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  korani.akram@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  korani222@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-7240491_

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  زبانشناسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  جمهوری اسلامی ایران