نام و نام خانوادگی :  آیه ریزوندی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  rizvandi.ie@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  مدیریت ورزشی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران