وب سایت آرش زرینی تبار - خانه


علمی-آموزشی


نام و نام خانوادگی :  آرش زرینی تبار
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  en.arashzarinitabar@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  برق
رشته :  برق قدرت
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران