وب سایت امیر نصیری پور - خانه


هیئت علمی گروه صنایع


نام و نام خانوادگی :  امیر نصیری پور
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  amir_reza_386@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  صنایع
رشته :  صنایع و تحلیل سیستم ها
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران