وب سایت اناهیتا فرجی - خانه


Anahitafaraji


نام و نام خانوادگی :  اناهیتا فرجی
پست الکترونیک دانشگاهی :  anahitafaraji@iaukshacir
پست الکترونیک شخصی :  faraji4845@_gmail.com
شماره تماس محل کار :  (372)-43181___

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  برنامه ریزی درسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران