وب سایت شهرام فتاحی - خانه


استادیار علوم سیاسی واحد کرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  شهرام فتاحی
پست الکترونیک دانشگاهی :  fattahi1352@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  fattahi1352@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37263181

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  روابط بین الملل
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران