نام و نام خانوادگی :  علی رضا مرادی
پست الکترونیک دانشگاهی :  alirezamoradi_econ@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  alirezaradin@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  اقتصاد
رشته :  علوم اقتصادی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران