وب سایت علی رضا حاضری - خانه


هیات علمی گروه برق الکترونیک (میکروالکترونیک)


نام و نام خانوادگی :  علی رضا حاضری
پست الکترونیک دانشگاهی :  myfullname@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  myfullname@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  برق-الکترونیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران