وب سایت علی رضا قاسمی - پروژه ها


 
عنوان پروژه : رابطه تجانس فرهنگی با از خود بیگانگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : رابطه حمایت اجتماعی با تجانس فرهنگی و سلامت عمومی و تاب آوری دانشجویان
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : نظر سنجی پیرامون اتخابات مجلس ششم
کارفرما : استانداری کرمانشاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی