وب سایت علی رضا قاسمی - مقالات


 
نوع مقاله : علمی پژوهشی ISC
عنوان مقاله : رابطه حمایت اجتماعی و تجانس فرهنگی با سلامت روان و تاب آوری دانشجویان
نویسندگان : علیرضا قاسمی- سعید آریاپوران
محل چاپ یا ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سال انتشار : بهار 1390
چکیده مقاله :