نام و نام خانوادگی :  سید علی نوری
پست الکترونیک دانشگاهی :  ali-nouri@outlook.com
پست الکترونیک شخصی :  seyedalinouri@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (091)-23453202

گروه آموزشی :  معماری
رشته :  معماری
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران