عنوان پروژه : تحلیل ریخت شناسی داستانهای دورۀ پهلوانی شاهنامه بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی