عنوان : آمریکایی‌ها: روابط قومی و نژادی از دیدگاه ساختاری، تاریخی و مقایسه‌ایی
نویسنگان : علیمراد احمدی/ محسن بیگی/ همایون عباس آبادی
زمینه تخصصی : جامعه شناسی
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمانشاه
سال انتشار : 1391
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : جامعه و سیاست در آمریکا
نویسنگان : علیمراد احمدی/ همایون عباس آبادی
زمینه تخصصی : علوم سیاسی
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامس- واحد کرمانشاه
سال انتشار : 91
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : اصول علم اقتصاد
نویسنگان : علیمراد احمدی/ علیرضا مرادی
زمینه تخصصی : اقتصاد
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرمانشاه
سال انتشار : 1388
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : پیشگیری از HIV/AIDS
نویسنگان : علیمراد احمدی
زمینه تخصصی : پزشکی
ناشر : انتشارات علوم پزشکی و انتشارات تاق بستان
سال انتشار : 1382
نوع کتاب : ترجمه
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : َََA Primary Reading Practice
نویسنگان : علیمراد احمدی/ فرهیان مجید/ بهمن مطاعی
زمینه تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
ناشر : انتشارات طاق بستان
سال انتشار : 1390
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : آموزشی
عنوان : َA Workbook on Primary Reading
نویسنگان : بهمن مطاعی/ علیمراد احمدی/ مجید فرهیان
زمینه تخصصی : آموزش زبان
ناشر : انتشارات کرمانشاه
سال انتشار : 1390
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : آموزشی