نام و نام خانوادگی :  علی احمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  a.ahmadi1351@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  a.ahmadi1351@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  ادبیات انگلیسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران