نام و نام خانوادگی :  احمد  خانلری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  akhanlari02@gmail.com083
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ادبیات فارسی
رشته :  زبان وادب فارسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران