وب سایت اکبر محمدی دوست - خانهنام و نام خانوادگی :  اکبر محمدی دوست
پست الکترونیک دانشگاهی :  mohammadidoust@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mohammadidoust@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی شیمی
رشته :  مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران